1. Lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Mỹ Bình

- Phó trưởng khoa: BSCKI Cao Văn Việt

- Điều dưỡng trưởng: Phạm Văn Chiều 

2. Nhân lực : 

10 Cán bộ trong đó: 2 BS CKI, 3 Y sỹ, 2 Kỹ thuật viên, 3 điều dưỡng.