1.Lãnh đạo:

- Phụ trách BP: BS YHCT Đào Thị  Tuyết

2.  Nhân lực:

07 CBVC, trong đó: 01 BS, 03 Y sỹ  YHCT, 03 điều dưỡng