Tham mưu đúng- Hiệu quả cao – Phát triển Bền

Phòng được thành lập ngày 9/4/2002. Hiện này, cơ cấu nhân lực phòng gồm 5 viên chức trong đó có 2 BS CKI YHCT, 1 BS YHCT, 1 CN điều dưỡng và 1 Dược sỹ. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến đã thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, công tác phòng chống dịch, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến trong toàn bệnh viện; tập thể cán bộ viên chức luôn đoàn kết, phát huy tối đa nội lực, chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng nhân lực và hiệu quả công việc.

Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Có nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của bệnh viện; hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các Trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, đào tạo, chỉ đạo tuyến báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và các tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các chức năng khác do Ban Giám đốc Bệnh viện phân công.

Quyết tâm góp phần cùng với Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai đảm bảo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình mới, phấn đấu trở thành một trong những Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền lớn nhất khu vực Tây Bắc.