Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị - VTTBYT được thành lập cùng Bệnh viện Y học cổ truyền vào 09/4/2002, Phòng hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác Tổ chức cán bộ và công tác Hành chính như: Tham mưu về công tác sắp xếp bố trí nhân lực, tuyển dụng, sử dụng viên chức; công tác đào tạo và thi đua khen thưởng; về xây dựng kế hoạch bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo khoa phòng và kế hoạch thực hiện các nội qui, qui chế của Đơn vị; Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật đến cán bộ, viên chức, lao động và quản lý hồ sơ cán bộ; Thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, viên chức và lao động: tiền lương, tiền thưởng; Công tác văn thư lưu trữ; Tham mưu xây dựng các kế hoạch mua sắm, cấp phát vật tư văn phòng phẩm đảm bảo phục vụ người bệnh và nhân viên làm việc; Thực hiện quản lý, sửa chữa điện nước và quản lý tài sản hành chính.

 

Bên cạnh đó Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị -VTTBYT cũng là một trong những phòng đi đầu trong việc tập hợp, gắn kết các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, học tập chính trị, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh.

Trải qua 20 năm thành lập và phát triển cùng bệnh viện, các thành viên trong tập thể phòng Tổ chức hành chính - Quản trị - VTTBYT luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liên tục phòng luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến.

Với nhiệm vụ và kết quả đã đạt được và phương châm xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị - VTTBYT luôn cố gắng tiếp tục phát huy những thành tích, đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm để góp phần xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.