1. Lãnh đạo khoa: 

- Phụ trách khoa: DS Hoàng Lan Phương

2. Nhân lực:

02 CBVC, trong đó 01  DS cao đẳng, 01 hộ lý.