PHÒNG KẾ HOẠCH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

 - Địa điểm: Tầng 5 - Tòa nhà 5 tầng - Bệnh viện YHCT Lào Cai

 - SĐT: 0967941414

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

- Phòng Kế hoạch - CNTT - ĐT - CĐT, Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai được thành lập theo Quyết định số: 134/2002/QĐ.UB ngày 09/04/2002 của UBND tỉnh Lào CaiChức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức nhân sự

- Tổng số: 05 viên chức, trong đó có 02 BSCKI YHCT, 02 BS YHCT, 01 Thạc sỹ điều dưỡng.

BSCKI Dương Quốc Nghị - Trưởng phòng Kế hoạch – CNTT – ĐT CĐT

 3. Chức năng - Nhiệm vụ

  Phòng TCHC-QT-VTTBYT là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của  Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về một số nhiệm vụ cụ thể: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch đào tạo, sinh hoạt chuyên môn, tham gia hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện qui chế chuyên môn trong toàn bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn của tuyến dưới;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn của bệnh viện;

- Lập kế hoạch phòng chống thảm họa và các trường hợp bất thường trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện;

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế (nếu có);

- Tham gia các hội đồng theo qui định;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác điều dưỡng; định kỳ sơ, tổng kết theo qui định.

- Tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định;

- Kiểm tra chất lượng hồ sơ bệnh án ra viện; đặc biệt giám sát, kiểm tra các quy định về nghiệp vụ Y và Dược trong toàn bệnh viện.

- Dự trù và cấp phát ấn chỉ, ấn phẩm; Quản lý phòng trực cấp cứu;

- Thực hiện các chức năng khác do ban giám đốc bệnh viện phân công.

4. Phương hướng phát triển

Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

- Là cánh tay đắc lực, tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc đưa ra những kế hoạch, định hướng phát triển Bệnh viện ngày càng phát triển.