1. BSCKI Mai Xuân Trung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện 

2. BSCKI Nguyễn Thị Song Hương - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện.