1. Quá trình hình thành và phát triển.

Phòng Tài chính – Kế toán, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai được thành lập theo Quyết định số 134/QĐ.UB ngày 09/04/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Lào Cai.

  1. Cơ cấu tổ chức nhân sự.
  • Tổng số: 04 viên chức đều là CNKT. Trong đó:

Trưởng phòng: Đồng chí Lê Văn Quyết.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tài chính – Kế toán là phòng chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính – Kế toán của Bệnh viện:

- Lập kế hoạch tài chính của đơn vị.

- Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và chấp hành chế độ tài chính - kế toán tại đơn vị.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị một cách kịp thời.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan để lập kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của đơn vị. Thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác thống kê, kế hoạch tài chính theo quy định của ngành và của đơn vị.

- Thực hiện, tham gia thực hiện và trực tiếp quản lý thu chi tại đơn vị.

- Tham mưu cho Ban giám đốc Bệnh viện trong công tác quản lý tài chính đơn vị, xây dựng kế hoạch thu chi và sử dụng kinh phí trong năm đúng mục đích, có hiệu quả và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sát với thực tế , đúng quy định. Xây dựng định mức mua sắm vật tư trang thiết bị hiệu quả, tết kiệm, sử dụng đúng mục đích đảm bảo phục vụ người bệnh tốt nhất.

- Nghiên cứu và đề xuất với Lãnh đạo đơn vị các biện pháp quản lý hoạt động thu, chi đảm bảo chấp hành tốt  đúng chế độ hiện hành và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

4. Phương hướng phát triển:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện các chức năng của mình một cách khoa học, hợp lý nhất để thưc hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, khuyến khích học hỏi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.