1. Tên Phòng: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 - Địa điểm: Tầng 5 - Tòa nhà 5 tầng - Bệnh viện YHCT Lào Cai

 - SĐT: 02143 852239

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Phòng TCHC-QT-VTTBYT Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai được thành lập theo Quyết định số: 134/2002/QĐ.UB ngày 09/04/2002 của UBND tỉnh Lào CaiChức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức nhân sự

- Tổng số: 09 viên chức, trong đó có 01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 01 thạc sỹ kỹ thuật y sinh, 01 CN Quản trị nhân lực, 01 Bác sỹ YHCT, 01 Y sỹ YHCT, 01 Kỹ thuật viên SCTBYT, 01 lái xe, 01 văn thư lưu trữ.

CN.Hoàng Quốc  Vương - Trưởng phòng TCHC-QT-VTTBYT

 4. Chức năng - Nhiệm vụ

  Phòng TCHC-QT-VTTBYT là phòng chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của  Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính - văn thư của Bệnh viện với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, kế hoạch nhân lực, kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực để trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua. Chủ trì phối hợp với các bộ phận chức năng lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với viên chức và người lao động, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong đơn vị để đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét, giải quyết.

- Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu, quản lý hệ thống các văn bản đi và đến, bảo quản, lưu trữ hồ sơ của bệnh viện theo đúng quy định; đảm bảo công tác hành chính và hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

-  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các hội nghị, hội thảo trong toàn viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện; điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung; tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

5. Phương hướng phát triển

Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

- Tiến đến thực hiện quản lý hoạt động tự động hóa, quản lý nhân sự và văn bản qua phần mềm.