1. Lãnh đạo khoa:

- Phó trưởng khoa: BS Nguyễn Thị Kim Oanh

2. Nhân lực:

05 CBVC, trong đó: 01 BS sơ bộ xét nghiệm, 01 CN Xquang, 01 CN xét nghiệm, 01 KTV