1. Giám đốc: BSCKI Mai Xuân Trung

2. Phó giám đốc: BSCKI Nguyễn Thị Song Hương- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn

3. Phó giám đốc: Ths KT Nguyễn Thị Khang Liệu- Phó Giám đốc phụ trách tài chính, dược, cận lâm sàng.