1.Lãnh đạo khoa:

- Phó trưởng khoa: BS Nguyễn Thanh Hương

- Điều dưỡng trưởng: CNĐD Phùng Thị Hoa

2. Nhân lực:

10 CBVC, trong đó: 04 BS YHCT, 02 Y sỹ YHCT, 01 CN điều dưỡng, 03 Điều dưỡng TH