1. Lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Hương Sen

- Điều dưỡng trưởng: CN Vũ Thị Kim Thương

2. Nhân lực:

09 CBVC, trong đó: 01 BSCKI, 04 BS YHCT, 02 Cử nhân điều dưỡng, 02 điều dưỡng trung học