1. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: BSCKI Dương Quốc Nghị

2. Nhân lực:

04 CBVC, trong đó: 01 BSCKI, 01 BSYHCT, 01 Cử nhân ĐD, 01 Dược sỹ ĐH