1. Lãnh đạo phòng: 

- Trưởng phòng: CNKT Lê Văn Quyết

- Phó phòng: CNKT Trần Thị Thu Hoài

2. Nhân lực:

04 CBVC, trong đó: 03 Cử nhân kế toán, 01 kế toán trung học.