1. Lãnh đạo phòng:

- Phó phòng: ĐDTH Nguyễn Thị Thúy Hồng

- Phó phòng: CNKT Vũ Kiều Giang

2. Nhân lực:

04 CBVC, trong đó 01 ĐDTH, 01 CNKT, 01 KTV, 01 Lái xe