THẦY THUỐC ƯU TÚ QUÁCH TUẤN VINH - SỢI CHỈ KỲ DIỆU VÀ NGƯỜI THẦY THUỐC TÀI HOA